RAZPIS VOLITVE 2020

RAZPIS za volitve organov TD Hotiza

V skladu s Pravilnikom o volitvah organov TD Hotiza, z dne 27.2.2016, pozivamo člane, da vložijo predloge za vodstvene organe društva, in sicer:

1) predsednika

2) člane upravnega odbora

  1. a) podpredsednik,
  2. b) tajnik,
  3. c) blagajnik,
  4. d) gospodar,
  5. e) predstavnik odbora za Ribiške dneve.

3) člane nadzornega odbora (spremlja in nadzoruje delo vseh organov društva, zlasti pa celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje društva)- 3 člane

4) disciplinske komisije (obravnava morebitne grobe kršitve pravil društva)- 3 člane

Kandidira lahko vsak član društva, ki v skladu z določili tega razpisa vloži popolno kandidaturo in je polnoleten. V primeru predloga druge osebe, mora pridobiti soglasje člana, ki ga predlaga.

Kandidat mora lastnoročno podpisati izjavo, da sprejema kandidaturo v posamezen organ društva. Kandidat za člana upravnega odbora se mora ob sprejemu kandidature tudi opredeliti za področje dela, ki bi ga kot član upravnega odbora želel pokrivati. Kandidat za predsednika ob vložitvi kandidature predloži predlog programa dela in vizijo delovanja društva. Pogoj za predsednika je, da ima vsaj srednješolsko izobrazbo.

Vsa dela se opravljajo na prostovoljni bazi.

Kandidature se predložijo na kandidatnih obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani društva oz. dosegljivi pri tajniku društva. Zbiranje predlogov bo potekalo od objave dalje do 28. februarja 2020.

Kandidaturo se lahko poda tajniku društva (Hozjan Petra, GSM: 051 336 576)  ali po pošti na naslov društva Turistično društvo Hotiza, Hotiza, Petrova ulica 30, 9220 Lendava ali po e-pošti td.hotiza@gmail.com.

V temu razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

TD Hotiza

Dokumenti: RAZPIS_za_volitve_organov_TD_Hotiza in Obrazec za kandidaturo TD Hotiza 2020

Turistično društvo Hotiza
Petrova ulica 30, Hotiza
9220 Lendava
info@hotiza.si