LETNI ZBOR ČLANOV TURISTIČNEGA DRUŠTVA HOTIZA

SPOŠTOVANI !

Vabimo vas, da se udeležite rednega letnega zbora članov Turističnega
društva Hotiza, ki bo v soboto, 29.02.2020 ob 18. uri, v prostorih večnamenskega objekta na Hotizi.

DNEVNI RED:

1.Nagovor predsednika in sprejem dnevnega reda
2.Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija)
3.Predstavitev poročil organov TDH in letnega poročila za leto 2019 (poročilo o poslovanju, finančno
poročilo, poročilo predsednika OO Ribiški dnevi, poročilo inventurne komisije, poročilo NO)
4.Razprava po poročilih in sprejem letnega poročila za leto 2019
5.Volitve organov društva
6.Sprejem programa dela in finančni načrta za leto 2020
7.Sprejem sklepa o višini članarine za leto 2020
8.Beseda gostov
9.Razno

Vljudno naprošamo, da se držite ure sklica občnega zbora. Po občnem zboru bo sledilo družabno srečanje.
Vljudno vabljeni vsi, ki želite z nami graditi zgodbo Hotize in
postati naš član. Novi obrazi, nove ideje so vedno dobrodošle.

VABLJENI !

Turistično društvo Hotiza
Petrova ulica 30, Hotiza
9220 Lendava
info@hotiza.si